گفتگوی علی کمارجی با روزنامه آوای خوزستان

گفتگوی علی کمارجی با روزنامه آوای خوزستان

گفتگوی علی کمارجی با هفته نامه آوای خوزستان شماره چهارصد و پنج – شنبه 6 آبان 1395 شماره 405 – سال سیزدهم
با سپاس فراوان از داوود جوکار گرامی

علی کمارجی
علی کمارجی