گفتگوی علی کمارجی با روزنامه هنرمند کتاب و ترانه

گفتگوی علی کمارجی با روزنامه هنرمند کتاب و ترانه

گفتگوی علی کمارجی با روزنامه هنرمند درباره انتشار کتاب گروهی شاعر باشی
چهارشنبه – پنجم اردیبهشت 1397 – سال یازدهم – شماره 900
با سپاس از عباسعلی اسکتی